Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKLER İÇİN ORTAK İLETİŞİM DİLİ VE PROBLEMLERİ
(COMMON COMMUNICATION LANGUAGE PROBLEMS FOR TURKS )

Author : Nazim HÜSEYNLİ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page : 79-90
    


Summary

Milletlerin varlıklarını sürdürebilmelerinde diller, en önemli ortaklık görevini üstlenmektedir. Küreselleşen dünyada sosyal, siyasi ve medeni ilişkileri güçlendirmek için ortak iletişim dili şart haline gelmiştir. Bu bağlamda, Türk halklarının birliğini sürdürebilmeleri için ortak iletişim diline ihtiyaç duyulmaktadır. Tarihen Türk halkları arasında edebi dil birliğinin olması bu fikrin günümüzde de mümkün olabileceğini göstermektedir. Ortak geçmişi olan Türksoylu halkların hayatında yaşanan önemli tarihsel değişikliklerin ve farklı gelişimlerin sonucunda dillerinin farklılaşması ile beraber farklı olaylar da yaşanmıştır. Sonuç olarak, genel Türk dili farklı bölümlere ayrılmıştır. 19. yüzyılın sonunda Türk uluslarının tek bir ulus olarak gelişmesinde dil birliğinin gerekliliğini anlayan entelektüeller bu alanda ciddiyetle çalışmaya başlamışlardır. İsmail Gaspıralı Türk birliği için tek ortak edebi dilin şart olduğunu belirterek, eski Türk İmparatorluklarının var olmasını, Türkün muhteşem geçmişini ortak anlaşma dilinin varlığı ile izah etmiştir. İsmail Bey’in başlattığı bu işi Azerbaycan’da hayatını Türkçülük ideolojisine adamış Ali Bey Hüseynzade başarıyla devam ettirmiştir. Hüseynzade’nin dil konusunda ısrarla üzerinde durduğu hususlardan biri “Ortak Türk Dili” meselesiydi. Ali Bey, Türk kavimlerinin çok geniş topraklarda bazı lehçe farklarıyla aynı dili konuştuklarını belirtmiştir. Gaspıralı’nın başlattığı umumi dil hareketi Azerbaycan’dan başlayarak Osmanlı Devleti’nde, Mısır’da, Balkanlar’da bulunan Türk aydınlarından büyük destek görmüştür. Ziya Gökalp, Emin Yurdakul, Mehmed Hadi, Ahmet Aga(yev), Münevver Kari gibi yüzlerce aydın, Gaspıralıyla kader birliği yapmışlardı. Çalışmamızda Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metinden başlayarak, modern çağda bu fikrin önemli ideologları İsmail Gaspıralı, Ali Bey Hüseyinzade, Ziya Gökalp gibi öncülerin ortak edebi dil konusunda görüşleri ve bu konu üzerine yapılmış çalışmaları değerlendirilmiştir.Keywords
Dil Politikası, Ortak İletişim, Ortak Türkçe.

Abstract

Languages play the most important role of partnership in the survival of nations. A common communication language has become essential to strengthen social, political and civil relations in the globalizing world. In this context, a common communication language is needed for Turkic peoples to maintain their unity. The historical unity of literary language among Turkic peoples shows that this idea is still possible today. As a result of the important historical changes and different developments in Turkic peoples’ lives that have a common history, various events have been experienced with the differentiation of their languages. Consequently, the general Turkic language was divided into different sections. At the end of the 19th century, intellectuals who understood the necessity of language unity in the development of Turkic nations as a single nation began to work seriously in this field. İsmail Gaspıralı stated that the only common literary language is essential for the Turkish unity and explained the existence of the old Turkic Empires and the magnificent past of the Turks with the existence of a common communication language. Ali Bey Huseynzade, who devoted his life to the ideology of Turkism, successfully continued this tendency which was initiated by İsmail Bey. One of the points that Huseynzade insisted on language was the "Common Turkic Language" issue. Ali Bey stated that Turkic tribes spoke the same language with some dialect differences in very large lands. The common language movement initiated by Gaspirali starting with Azerbaijan received great support from Turkic intellectuals in the Ottoman Empire, Egypt and the Balkans. Hundreds of intellectuals such as Ziya Gokalp, Emin Yurdakul, Mehmed Hadi, Ahmet Aga (yev), Munevver Kari had united with Gaspirali. In our study, starting from the first Turkish text in which the name of the Turkic nation is mentioned to the views of pioneers such as İsmail Gaspirali, Ali Bey Huseynzade, Ziya Gokalp, who are important ideologists of the common literary language in the modern and their studies on this subject are evaluated.Keywords
Language Policy, Common Communication, Common Turkic

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri