Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MODERN ŞİİR DİLİNDE DİALECTAL LEXICA, TERİMLER VE NEOLOJİ (Sohrab Tahir'in şiirlerine dayanarak)
(DIALECTAL LEXICA, TERMS AND NEOLOGISM IN MODERN POETRY LANGUAGE (Based on Sohrab Tahir`s poems) )

Author : Mehriban Orucova  yok  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page : 54-63
    


Summary

Özet. Makale, modern şiir dilindeki sözcük dağarcığının üslup özelliklerinin bazı yönlerinin incelenmesine ayrılmıştır. Şiir dilinde, üslup biliminin sözcüksel (veya fonetik) birimde değil, doğrudan metinde tezahür ettiği belirtilmektedir. Böylece, bu, herhangi bir şiirsel (veya yavan) metni sanatsal bir bakış açısından önemli ve etkili kılar. Bu bağlamda, bu makalenin amacı, modern şiir dilindeki kelime dağarcığının önemli rolünü ortaya çıkarmaktır. Çalışma, sanatsal açıklama ve karşılaştırmalı analiz yöntemlerini yaygın olarak kullandı. Buradaki makalenin bilimsel yeniliği, Rus şairlerinin modern şiir dilinin analizi bağlamında sözcüksel üslupların nitelendirilmesidir. Şiirsel metinlerde figüratif anlamlara sahip kelimelerin belli bir üstünlüğü olduğu belirtilmektedir. Her zaman gerçek anlamlarında kullanılmazlar. Bir kelimeyi mecazi anlamına dönüştürme mekanizması, farklı metinlerde ve yazarlarda farklı olabilir. Karşılaştırılabilir nesnelerde, ilk nesneye ait olan alâmet ikinci nesneye aktarılır ve kavramı daha zengin ve anlamlı hale gelir. Bazen bir karşılaştırma aracı olarak kullanılan kelime ihmal edilir ve adaylıktan mecazi anlama bir geçiş olur. Sanatsal dilde, eski bir kelime genellikle eski yaşamı ve günlük yaşamı tanımlamak için kullanılır. Bu tür kelimelerin arkaik anlamı değişmez. Tarihsel sözcükler, esas olarak aday ifadede, bazen mecazi anlamlara sahiptir. Sınırlı işlenmiş yerel sözcükleri içeren diyalektik kelime dağarcığı şiirin dilinde sunulur. Karakterlerin konuşmalarını kişiselleştiriyorlar. Sonuç olarak, konuşma ile ilgili kelime ve ifadelerin şairler tarafından yazılarında çok ustalıkla kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Edebi dili kullanma döngüsüne dahil olmayan bu tür sözler, gündelik ilişkilerde kullanımları nedeniyle herkes için kapsamlı ve bazen şiirsel dili sanatsal ve duygusal renklerle zenginleştiriyor.Keywords
Mecazi anlam kelimeleri, Sözlük birimi, Arkaik kelimeler, Neologizm, Diyalektik sözlük.

Abstract

Summary. The article is devoted to the study of some aspects of the stylistic characteristics of vocabulary in the modern language of poetry. It is noted that in the language of the poem, stylistics is manifested directly in the text, and not in the lexical (or phonetic) unit. Thus, this makes any poetic (or prosaic) text significant and influential from an artistic point of view. In this regard, the purpose of this article is to reveal the significant role of vocabulary in the modern language of poetry. The study widely used methods of artistic description and comparative analysis. The scientific novelty of the article here is the characterization of lexical stylistics in the context of the analysis of the modern language of poetry by Russian poets. It is noted that in poetic texts words with figurative meanings have a certain superiority. They are not always used in their true meaning. The mechanism for converting a word into its metaphorical meaning can be different in different texts and authors. In comparable objects, the omen that belongs to the first object is transferred to the second object, and its concept becomes more enriched and meaningful. Sometimes the word used as a means of comparison is omitted, and there is a shift from nominative to figurative meaning. In artistic language, an obsolete word is usually used to describe old life and everyday life. The archaic meaning of such words does not change. Historical words, mainly in the nominative expression, sometimes have figurative meanings. Dialectical vocabulary, which includes local words with limited processing, is presented in the language of the poem. They personalize the speech of the characters. In conclusion, it is concluded that words and expressions related to colloquial speech are very skillfully used by poets in their writings. Such words, which are not included in the cycle of using the literary language, are comprehensive for everyone because of their use in everyday relationships and sometimes enrich the poetic language with artistic and emotional colors.Keywords
: Metaphorical meaning words, Lexic unit, Archaic words, Neologisms, Dialectical lexica.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri