Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CÂMİ’ ISTILAHINDA SEKİZLİ TAKSİMİN TEZAHÜRÜ
(THE APPEARANCE OF THE OCTAL DIVISION IN THE CONCEPT "CÂMI" )

Author : Bilge KILIÇ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page : 45-53
    


Summary

Bu makale, günümüzde genel kabul gören ve birçok hadis usûlü eserinde yer alan Câmi’ kavramının meşhur tanımını konu almaktadır. Muahhar dönem Muhaddislerin ıstılahında; âkaid, ahkâm, rikâk, yeme, içme, sefer, kıyam, ku’ûd adâbı, tefsir, tarih, siyer, fiten, menâkıb ve mesâlib gibi sekiz ana konuya ait hadisleri ihtiva eden kitaplara Câmi’ denilmiştir. Cami’ bir hadis eserinde bulunması gereken söz konusu sekiz ana konuya ilişkin tanım, Abdülaziz ed-Dihlevi’nin Ucâle-i nâfia adlı eserinde yer almaktadır. Abdülaziz ed-Dihlevi söz konusu tanım için eserinde herhangi bir referansa yer vermemiştir. Bu tanım el-Mübârekfûrî’nin Mukaddimetu Tuhfeti'l-ahvezi, el-Kannevci Sıddik Hasan Han’ın el-Hıtta fi zikri's-sıhahi's-sitte, Muhammed b. Ali b. Adem Musa İsyubi Vellevi’nin Kurretu ayni’l-muhtâc fi şerhi Mukaddimeti Sahihi’l-İmam Müslim b. el-Haccâc, Hasan Muhammed Eyüb’ün Kitâbu’l-hadis fi ulumi’l-Kur’an ve’l-hadis adlı eserlerinde yer almakta ve bizzat Abdülazîz ed-Dihlevî’ye dayandırılmaktadır. Daha sonraki kaynaklarda yer alan Câmi’ kavramıyla ilgili tanım, bazı kaynaklarda Abdülaziz ed-Dihlevi’ye, bazılarında ise başka eserlere atfedilerek yapılmıştır. Sonuç olarak Câmi’ ıstılahı sekizli tasnif özelliğiyle kabul görmüş ve pek çok kaynakta da bu şekilde yer almıştır.Keywords
Câmi’, Sekizli tasnif, Abdülaziz ed-Dihlevi, Ucâle-i nâfia, Hadis

Abstract

This article focuses on the famous definition of the concept of Jami', which is widely accepted today and is included in many methodology of hadith works. In the term of late period narrators’ (muhaddisûn) Books that contain hadiths on eight main topics such as creeds, lows, eschatology, eating, drinking, expedition, standing and sitting’s proprieties, commentary of Kuran, history, wars, legends and unfavorables are called Jami’. The definition of the eight main issues that should be included in a hadith work of Jami’ is included in Abdulaziz ed-Dihlevi's work called Ucâle-i nâfia. Abdulaziz ed-Dihlevi does not include any reference for this definition in his work. This definition is included in these works; el-Mübârekfûrî’s Mukaddimetu Tuhfeti'l-ahvezi, el-Kannevci Sıddik Hasan Han’s el-Hıtta fi zikri's-sıhahi's-sitte, Muhammed b. Ali b. Adem Musa İsyubi Vellevi’s Kurretu ayni’l-muhtâc fi şerhi Mukaddimeti Sahihi’l-İmam Müslim b. el-Haccâc, Hasan Muhammed Eyüb’ün Kitâbu’l-hadis fi ulumi’l-Kur’an ve’l-hadis and based on Abdülazîz ed-Dihlevî himself. The definition of the concept of Jami’ in later sources is attributed to Abdulaziz ed-Dihlevi in some sources and to other works in some. As a result, the term Jami’ has been accepted with its octal classification feature and it is included in many sources in this way.Keywords
Câmi’/Collector Book, Octal Classification, Abdülaziz ed-Dihlevi, Ucâle-i nâfia, Hadith

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri